MPS

#hiendy #家訪 #開箱 #ZUAUDIO #SOUL6 #麗磁膽機 #LM519 #212真空管

第一次去生哥家訪, 估佢唔到已經買左近期大熱既麗磁212膽皇合併 LM-519. 仲買多對ZU SOUL6.
我就跟埋MARK哥上去開箱, 拍左條短片比大家睇.

想知屋主滿唔滿意今次既配搭? 快D CLICK入去睇下啦.

## 環境鬥士仲玩坐地喇叭? Zu AUDIO Soul6
來源: 環境鬥士仲玩坐地喇叭? Zu AUDIO Soul6

Categories: Feature, 家訪世界區
  • 目錄